Anasayfa / Hakkimizda / CalismaGruplari / Çalışma Grupları ve Yönetmeliği

Çalışma Grupları ve Yönetmeliği


Çocuk Alerji İmmünooji ve Astım Derneği (ÇAİAD) Yönetim Kurulu’nun 17.08.2023 tarihinde yapılan 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşmuştur.

Çalışma Grupları, Çocuk Alerji İmmünoloji ve Astım Derneği tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve dernek Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan bilimsel kurullardır. ÇAiAD bünyesinde yeni çalışma grubunun kurulması ÇAİAD Yönetim Kurulu kararı ile olur. İlk kurulan Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışma grupları oluşturabilir, grup çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar verir.

ÇAİAD’ın tüm üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulmuş çalışma gruplarına üye olabilirler. Bu amaçla üyelerimize çalışma grupları tercih formu yollanacak ve ilk seçenekleri ile beraber 2. seçecek grupları belirlenecektir.  Üyeler, birinci tercihlerinde belirttikleri çalışma gruplarının yönetimi için oy kullanma hakkına sahiptirler ve bu çalışma grubunun yürütme grubuna seçilebilirler. İkinci olarak tercih ettikleri diğer çalışma gruplarının sadece aktivitelerine katılabilirler, fakat oy kullanamaz ve bu grupların yürütme kurullarına seçilemezler. Üyeler çalışma grupları tercihini istedikleri her an değiştirme hakkına sahiptirler ancak yürütme kurulu (YK) seçiminde oy kullanma veya aday olabilmek için en az son 180 gündür o çalışma grubunun üyesi olmaları gerekir. Yürütme Kurulu üyeliğine aday olabilmek için o alanda 2 yıl deneyim sahibi olmak ve aynı çalışma grubunda başka dernek çalışma grubu yürütme kurulu üyesi olmaması şartı aranır. İlk Yürütme Kurulu’nun görev süresi kurulduktan sonra 3. Kongrede sona erer.

Çalışma Grubu Üyeleri:

Asil üyeler: Üye kayıt formunda ilgili çalışma grubunda çalışmak için başvuruda bulunan üyelerdir. Dernek üyeleri, en fazla bir çalışma grubuna asil üye olabilirler.

İzleyici üyeler: İlgili çalışma grubunu ikinci sırada tercih eden üyeler.

Davetli üyeler: Çalışma Grubunun çalışmalarına katkıda bulunması düşünülen ve bu nedenle grup toplantılarına katılmaları için Grup Yürütme Kurulunun kararı üzerine Grup Başkanı tarafından davet edilen ÇAİAD üyesi olan veya olmayan araştırmacılardır. Davetli üyeler multidisipliner anlayışı etkin kılmak amacıyla, başka bir uzmanlık alanından olabilir. Davetli üyeler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir ancak alınacak kararlarda oy hakkına sahip değildir. Görev süreleri Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’nun belirlediği süreyle kısıtlıdır. Yeni yapılan Çalışma Grubu Yürütme Kurulu seçimiyle görevleri otomatik olarak sona erer.

Çalışma Gruplarının Organları:

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: ÇAİAD Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Çalışma grubu yürütme kurulu, çalışma grubu genel kurulu tarafından yapılan seçimde en çok oyu alan 8 üyeden oluşur. Bu 8 üyeden biri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanlığını almış uzman doktor, biri ise Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yandal eğitimi alan araştırma görevlisinden oluşabilir. Bu üyeleri izleyerek en çok oyu alan 2 üye yürütme kurulu yedek üyelerini oluşturur. Kurulun görev süresi iki yıldır. Her iki yılda bir, yıllık kongre esnasında çalışma grubu yürütme kurulu üyelerinin seçimi gizli oylama ile yapılır. Yürütme kurulu üyeliği, üst üste üç dönemden fazla yapılamaz. Yürütme kurulunda istifa ya da üyelik düşmesi sonrası kurulda oluşan eksiklik yedek üyeler tarafından aldıkları oya göre yapılan sıralama gözetilerek tamamlanır. Seçilmiş yürütme kurulu üyeleri, kendi içlerinde görev bölümü yaparak, Yürütme kurulu başkanı, sekreterini seçerler. Çalışma grubu başkanının en az 5 yıldır dernek üyesi olması gereklidir. Grup çalışmaları, yürütme kurulu aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çalışma grubunun tüm kararları, proje ve aktiviteleri, ÇAİAD yönetim Kurulu onayı sonrası yürürlüğe girer. Çalışma grubu başkanı, davet edildiği takdirde ÇAİAD Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. İlgili toplantılarda çalışma grubunu, grup başkanı katılamazsa sekreter veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil eder.

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Toplantıları: Çalışma grupları, birisi ÇAİAD Yıllık Kongresi’nde diğer ikisi web üzerinde olmak üzere her yıl en az üç kez toplanmak durumundadır. Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan Yürütme Kurulu Üyelerinin üyelikleri düşer. Her toplantı sonrası alınan kararlar ÇAİAD yönetim kuruluna iletilir.       

Derneğimiz bünyesinde çalışma grupları aşağıdaki konularda belirlenmiştir. 


Çalışma Gruplarının Görev Tanımları:

Çalışma Grupları ülke genelinde Çocuk Alerji İmmünoloji alanına katkıda bulunacak, temel ulusal verileri elde edecek araştırma projelerinin planlanıp gerçekleşmesini sağlar.

Çalışma Grupları meslek içi eğitimi geliştirmeye yönelik kitap, rehber gibi eğitim malzemeleri hazırlar.

Çalışma Grupları yıllık kongre, yeterlilik kursu ve yerel kursların bilimsel programlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.

Çalışma Grupları genç araştırmacıların yetiştirilebilmesini destekler.

ÇAİAD Yönetim kurulunun onayını almak kaydıyla başka dernek ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapar.

Yönetim kurulunun talebi doğrultusunda çalışma grubu konusu ile ilgili diğer çalışmaları yönetim kurulu adına yürütür.

Halka  yönelik: İhtiyaç tesbitleri ve dernekten yardım talebinde bulunur

Derneğin web sayfasındaki çalışma grubu ile ilgili bölümün oluşumuna katkı sağlar.