Anasayfa / Hakkimizda / Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

“ÇOCUK ALERJİ İMMÜNOLOJİ VE ASTIM DERNEĞİ” TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: “Çocuk Alerji İmmünoloji ve Astım Derneği” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. 
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.
 
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, çocuklardaki her türlü alerjik hastalıklar, astım ve solunum yolu alerjik hastalıkları ile ilgili mesleki ve bilimsel standartları sağlamak ve geliştirmek, çocuk alerji ve immünoloji yan dal uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası eğitimini standardize etmek ve geliştirmek, bu konulardaki bilimsel sorunları incelemek, bilimsel çalışmaları değerlendirmek, koordine etmek ve desteklemek, hekimleri ve toplumu bu hastalıklar konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, alerji, immünoloji hastalıkları ve  astım hastalığı bulunan çocukların tanı ve tedavi imkanlarını geliştirmek, günlük yaşam kalitelerini arttırmak, üyeleri arasında mesleki bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve üyelerinin haklarını korumak, resmi mevzuatta çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve  astım alanında ihtiyaç duyulan önerileri ilgili kurumlara iletmek ve takip etmek amacı ile kurulmuştur.                        
 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 
1.  Çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve astım ile ilgili tüm bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yaymak. İlgili alanda  eğitim çalışmaları (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb bilimsel toplantılar) yapmak ve bilimsel yayınlar (dergi, kitap, bülten, broşür vb) yayınlamak.
2.  Çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve astım konusunda her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınların toplanacağı dökümantasyon merkezi oluşturmak,
3.  Çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve astım konusundaki eğitimin standardizasyonu için çaba göstermek,  çocuk alerji, immünolojisi yan dal uzmanlık eğitiminin standartlarını belirlemek, düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu amaçla  aktiviteler düzenlemek, mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini desteklemek ve bu konularda özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla ve derneklerle işbirliği yapmak,
4.  Çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve astım konusunda yurt içinde yapılan bilimsel çalışmalara ödüller vererek desteklemek, bu yönde çalışmaları motive etmek, hastalığın önlenmesi, tedavisi ve takibi konularında yeniliklerin ülkemizde yerleşmesini sağlamak, yurt içinde çalışmalar planlamak, planlanan çalışmaları koordine etmek
5.  Çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve astım konularında çalışan kliniklere, hekimlere ve yardımcı sağlık personeline sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlanabilmesi amacıyla her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
6.  Çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve astım konusunda çalışan sağlık görevlilerinin bilgi ve becerilerini artırmaları için kısa ve uzun yol gideri burs, vb. gibi parasal destek sağlamak,
7.  Çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve astım tanı, tedavisi ve önlenmesi konusunda hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının, hastaların ve toplumun eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapmak, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, halka yönelik broşür hazırlamak, gazetelere bilgi amacıyla yazılar hazırlamak, reklam ve ilan vermek.
8.  Alerji, immünoloji hastalıkları ve astımı olan çocukların ve ailelerinin birbirlerini tanıması ve dayanışma grupları oluşturmasına yardımcı olmak, çocuklara toplu geziler, kamplar gibi sosyal ve aynı zamanda eğitici faaliyetler düzenlemek,
9.  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
10.  Olanakları sınırlı ve başarılı alerji, immünoloji hastalıkları ve  astımı olan çocuk ve gençlerin eğitimi için burs vermek, sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ailelerin solunum yolu hastalıkları ve astımı olan çocuklarının tedavi, takip ve eğitim giderlerine  katkıda bulunmak, alerji, immünoloji, astım ve solunum yolu hastalıkları bulunan çocukların takip ve tedavisinde sürekli kullanılan ilaç ve ekipmanın en düşük bedelle hastalara ulaşmasına yardımcı olmak,
11.  Resmi mevzuatta çocuk alerji, immünoloji hastalıkları ve astım alanında ihtiyaç duyulan önerileri ilgili kurumlara iletmek, takip etmek, ve üyelerinin haklarını korumak,
12.  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin  etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek, 
13.  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
14.  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, hibe etmek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
15.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
16.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
17.  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
18.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
19.  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
20.  Bütün bu amaçları gerçekleştirmek için yürütülen çalışmalarda görevlendirilmek amacıyla dernek adına eleman çalıştırmak, çocuklara sağlık hizmeti vermek üzere dernek gerekli izinleri almak koşulu ile poliklinik ve klinik gibi sağlık tesisleri açmak.
21.  Üyelerinin katılımına açık ortak bilimsel çalışmalar düzenlemek, koordinasyon merkezi olarak görev yapmak.
22.  Çocuk alerji, immünoloji yan dal egitiminin ve alerjik hastalıkların önlemesi ve tedavisinin standardizasyonu için çalışmalarda bulunmak. Türkiye’deki sağlık kurumlarının basamaklarını belirleme çalışmalarına katkıda bulunmak, basamaklar için alerjik hastalıklarla ilgili tedavi rehberleri ve sigorta sistemlerinin tanıyacağı sevk sistemlerini oluşturmak.
 
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sağlık alanında faaliyet gösterir.
 
Madde 3-Derneğin kurucu üyelerinin adı soyadı, meslekleri, uyruğu ve adresleri aşağıda sunulmuştur.
 
ADI SOYADI MESLEK UYRUĞU ADRES
Ülker ÖNEŞ Öğ.Üyesi Prof.Dr. TC Baltalimanı Hisar Caddesi No 25/A Necipbey Apt Da 10 Sarıyer /İST
Işık YALÇIN Öğ.Üyesi Prof.Dr. TC Mehmetalibey Sok. No:2/8 Eren apt. Beşiktaş/İST.
Necla AKÇAKAYA Öğ.Üyesi Prof.Dr. TC Süleyman Seba Caddesi Tikveşpalas Apt No 58 Da 31 Maçka/ Beşiktaş/İST.
Nuran SALMAN Öğ.Üyesi Prof.Dr. TC Kalıpçı Sok. No:24/14 Beşiktaş/İST.
Nermin GÜLER Öğ.Üyesi Prof.Dr. TC İnönü Caddesi No 22 Daire 3 Gümüşsuyu Beyoğlu / İST.
Nihat SAPAN Öğ.Üyesi Prof.Dr. TC Yeni Mudanya Cad. Esenkent Sitesi A3/D1 İhsaniye 16130 BURSA
Ayper SOMER Uzm.Dr. TC Hasan Cevdet Paşa Sok. 6/c 11 80200 Teşvikiye İST
Mehtap YAZICIOĞLU Yrd.Doç.Dr. TC Petekler Sitesi No:1-8/A D.18 Levent İST.
Özkan KARAMAN Öğ.Üyesi Prof.Dr. TC 1763/1 Sok. No:2/4 D:4 Karşıyaka İZMİR
Nihal KILIÇ Emekli Laborant TC Güney Sok. Emek Sitesi Emek 6 D:24 Merter/İST.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Çocuk Alerji, immünoloji Uzmanı hekimler (Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları Bilim Dalında fiilen yan dal eğitimi yapmış olan) ve halen Çocuk Alerji ve immünoloji yan dal eğitimi görmekte olan hekimler çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bu bilim dalındaki tıpta uzmanlık öğrencileri, sağlık çalışanları , Alerji ve immünoloji camiasına ve derneğe sosyal alanda katkıda bulunması beklenen  kişiler derneğe üye olabilirler. Halen dernek üyesi olanlar için bu şart aranmaz.
Derneğe üye olabilmek için en az 2 üyenin önerisiyle yapılan başvuru yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim kurulunun yaptığı toplantıda toplantıya katılan üyelerinin oybirliği ile aday üyenin üyelik başvurusu kabul edilmiş olur, aksi takdirde üyelik başvurusu reddedilmiş olur. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üyenin, üyelik giriş aidatını ödemesiyle üyeliği başlar ve üyelik defterine kaydı yapılır.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir
 
Üyelikten Çıkma
Madde 5-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 
 
Üyelikten Çıkarılma
Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Dernek faaliyetlerine katılmamak
3-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
4-Derneğe gerekli katkıyı sağlamamak
5-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
6-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
7-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
8-Hekimlik mesleğinin onuruna ve tıp etiğine aykırı davranışlarda bulunmak. 
9-Vefat halinde.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları
Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul, 
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. 
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı Usulü
Genel kurul, tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun (yarıdan bir fazla), tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 9-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1.    Dernek organlarının seçilmesi,
2.    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3.    Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4.    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5.    Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6.    Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7.    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8.    Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
9.    Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
10.Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili   
   işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna  yetki verilmesi,
11.  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması
       veya ayrılması,
12.Onursal üyelerin belirlenmesi
13.Derneğin vakıf kurması,
14.Derneğin fesih edilmesi,
15.Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
16.Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17.Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Yönetim kurulu dokuz asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, sekreter, sayman ve 6 üye’yi belirler.  Tüm üyelerin çalışacağı konular belirlenir ve görev dağılımı yapılır. 
Başkanlık bir dönem (2 yıl) yapılır ve tekrar başkan olabilmek için en az bir dönem geçmesi gereklidir. Başkan önceki dönem yönetim kurulunda görev yapmış olmalıdır. Geçmiş dönem başkanı en az 1 dönem daha yönetim kurulunda görev yapar. 
 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
11-Çeşitli aktivitelerde elde edilebilecek olan gelirlerden destek veren bölümlere uygun şekilde kaynak aktarımı yapılmasını sağlamak ve bu katkılarla ülkemizde çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları bilim dalı bilimsel aktivitelerinin ve hasta hizmetlerinin daha iyi yapılmasına destek olmak, 
12-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
14-Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla değişik konularda faaliyetler yürütmek, çalışma grupları oluşturmak ve çalışma gruplarının çalışma biçimlerini tesbit etmek. 
15-Gereği durumunda onur kurulu oluşturmak.
16.Amacıyla ilgili konularda gerekli basın aciklamalarını yapmak 
17.Resmi makamlarla iletisimde (uluslararası projeler, grip asisi uygulamaları, alerji, immünolojisi merkezlerinin denetimi vs.) yetkili olmak 
 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. 
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

Derneğin Gelir Kaynakları 
Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  100 TL, yıllık olarak da 100 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Şubelerin üyelik aidatlarından genel merkez pay almaz.
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve kongre, sempozyum, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler. 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 
Madde 14-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
 
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
 
Beyanname Verilmesi
Madde 16-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir. 
 
Bildirim Yükümlülüğü           
Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.
 
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin İç Denetimi
Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri 
Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
 
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
         
 
Şubelerin Görev ve Yetkileri 
Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
       
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.
 
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Mart ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 
Temsilcilik Açma
Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
         
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye tam sayısının toplamının bir fazlasından daha az.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
 
Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli 
Madde 26-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
 
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “Çocuk Alerji immünoloji ve Astım Derneği” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
 
Madde 27-Derneğin feshi halinde sahip bulunduğu mal ve para tamamen Çocuk Esirgeme Kurumu’na devirle terk edilir.
Hüküm Eksikliği
 
Madde 28-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı Görev Ünvanı
Koray Harmancı Başkan
Esra Yücel Sekreter
Zeynep Ülker Tamay Sayman
Haluk Cezmi Çokuğraş Üye
Nermin Güler Üye
Nihat Sapan Üye
Pınar Uysal Üye
Metin Aydoğan Üye
Arzu Bakırtaş Üye